تبریک ارتقاء مرتبه خانم دکتر مینو موحدی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/07/21-12:32
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

بدینوسیله ارتقاء مرتبه خانم دکتر مینو موحدی عضو هیات علمی گروه زنان و زایمان دانشکده پزشکی از مرتبه استادیاری به دانشیاری را تبریک عرض می نماییم . 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir