تبریک ارتقاء مرتبه خانم دکتر روشنک ابوترابی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/10/18-9:44
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

بدینوسیله ارتقاء مرتبه خانم دکترروشنک ابوترابی عضو هیات علمی گروه علوم تشریحی  دانشکده پزشکی از مرتبه دانشیاری به استادی را تبریک عرض می نماییم .  

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir