تبریک ارتقاء مرتبه آقای دکتر کیوان باقری

تاریخ ایجاد شنبه,1396/09/11-11:48
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

بدینوسیله ارتقاء مرتبه آقای دکتر کیوان باقری عضو هیات علمی گروه بیهوشی دانشکده پزشکی از مرتبه استادیاری به دانشیاری را تبریک عرض می نماییم

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir