تبریک ارتقاء مرتبه آقای دکتر پرهام رئیسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/10/18-9:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

بدینوسیله ارتقاء مرتبه آقای دکتر پرهام رئیسی عضو هیات علمی گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی از مرتبه دانشیاری به استادی را تبریک عرض می نماییم .

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir