تبریک ارتقاء مرتبه آقای دکتر هادی کریم زاده

تاریخ ایجاد شنبه,1397/07/21-12:36
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

بدینوسیله ارتقا مرتبه آقای دکتر هادی کریم زاده عضو هیات علمی گروه داخلی دانشکده پزشکی از مرتبه دانشیاری به استادی را تبریک عرض می نماییم . 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir