تبریک ارتقاء مرتبه آقای دکتر مهرداد رقاع

تاریخ ایجاد شنبه,1397/07/21-12:31
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

بدینوسیله ارتقاء مرتبه آقای دکتر مهرداد رقاع عضو هیات علمی گروه گوش و حلق و بینی دانشکده پزشکی از مرتبه استادیاری به دانشیاریرا تبریک عرض می نماییم .

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir