تبریک ارتقاء مرتبه آقای دکتر مهدی قادریان

تاریخ ایجاد شنبه,1397/07/21-12:28
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

بدینوسیله ارتقاء مرتبه آقای دکتر مهدی قادریان عضو هیات علمی گروه  اطفال دانشکده پزشکی از مرتبه استادیاری به دانشیاری را تبریک عرض می نماییم .

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir