تبریک ارتقاء مرتبه آقای دکتر محمد حسین ایزد پناهی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/09/12-11:25
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

بدینوسیله ارتقاء مرتبه آقای دکتر محمد حسین ایزد پناهی عضو هیات علمی گروه ارولوژی دانشکده پزشکی از مرتبه استادیاری به دانشیاری را تبریک عرض می نماییم.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir