تبریک ارتقاء مرتبه آقای دکتر فرهاد گلشن ایرانپور

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/10/18-7:13
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

بدینوسیله ارتقاء مرتبه آقای دکتر فرهاد گلشن ایرانپور  عضو هیات علمی گروه علوم تشریحی  دانشکده پزشکی از مرتبه استاد یاری به دانشیاری را تبریک عرض می نماییم .  

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir