تبریک ارتقاء مرتبه آقای دکتر فرشاد روغنی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/10/07-11:22
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

بدینوسیله ارتقاء مرتبه آقای دکتر فرشاد روغنی عضو هیات علمی گروه  قلب و عروق دانشکده پزشکی از مرتبه دانشیاری به استادی را تبریک عرض می نماییم .

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir