تبریک ارتقاء مرتبه آقای دکتر علی عندلیب

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/07/15-10:29
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

بدینوسیله ارتقاء مرتبه آقای دکتر علی عندلیب  عضو هیات علمی گروه  ارتوپدی  دانشکده پزشکی از مرتبه استادیاری به دانشیاری را تبریک عرض می نماییم .

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir