تبریک ارتقاء مرتبه آقای دکتر سید مصطفی هاشمی جزی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/04/02-6:58
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

بدینوسیله ارتقاء مرتبه آقای دکتر سید مصطفی هاشمی جزی عضو محترم هیات علمی گروه گوش و حلق دانشکده پزشکی از مرتبه  دانشیاری به استادی را تبریک عرض می نماییم .

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir