تبریک ارتقاء مرتبه آقای دکتر رسول محمدی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/04/27-9:15
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

بدینوسیله ارتقا مرتبه آقای دکتر رسول محمدی عضو هیات علمی گروه قارچ و انگل شناسی دانشکده پزشکی از مرتبه استادیاری به دانشیاری  را تبریک عرض می نماییم .

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir