تبریک ارتقاء مرتبه آقای دکتر داریوش مرادی فارسانی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/10/18-7:15
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

بدینوسیله ارتقاء مرتبه آقای دکتر داریوش مرادی فارسانی عضو هیات علمی گروه بیهوشی دانشکده پزشکی از مرتبه استادیاری به دانشیاری را تبریک عرض می نماییم . 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir