تبریک ارتقاء مرتبه آقای دکتر حمیدرضا شتابی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/04/09-8:11
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

بدینوسیله ارتقاء مرتبه  آقای دکتر حمیدرضا شتابی عضو محترم هیات علمی گروه  بیهوشی  دانشکده پزشکی  از مرتبه  استادیاری به دانشیاری  را تبریک عرض می نماییم . 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir