تبریک ارتقاء مرتبه آقای دکتر حسین صالحی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/07/21-12:34
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

بدینوسیله ارتقا مرتبه آقای دکتر حسین صالحی عضو هیات علمی گروه علوم تشریحی  دانشکده پزشکی از مرتبه استادیاری به دانشیاری را تبریک عرض می نماییم

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir