تبریک ارتقاء مرتبه آقای دکتر بهمن رشیدی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/10/18-9:47
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

بدینوسیله ارتقاء مرتبه آقای دکتربهمن رشیدی عضو هیات علمی گروه علوم تشریحی دانشکده پزشکی از مرتبه دانشیاری به استادی را تبریک عرض می نماییم .

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir