تبریک ارتقاء مرتبه آقای دکترعلی پورمقدس

تاریخ ایجاد شنبه,1396/09/11-11:44
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

بدینوسیله ارتقاء مرتبه آقای دکترعلی پورمقدس عضو هیات علمی گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی از مرتبه دانشیاری به استادی را تبریک عرض می نماییم

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir