تاریخچه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/04/08-7:26
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

معاونت آموزشی تحصیلات تکمیلی در سال 1385 بعنوان یک معاونت مستقل از آموزش پزشکی و با معاونت آقای دکتر رسول صالحی شروع بکار کرد.

معاونین آموزشی این حوزه به ترتیب:

آقای دکتر  اکبر توکلی، آقای دکتر عبدالرضا صباحی که معاونین آموزشی علوم پایه و تحصیلات تکمیلی بودند،  آقای دکتر رسول صالحی (تاریخ : 1384 تا 1387)،   آقای دکتر سید اصغر هوایی،   آقای دکتر حمید زرکش،    خانم دکتر آذر برادران (تاریخ : 1392/7/29 تا 1393/5/3)، آقای دکتر پرهام رئیسی (تاریخ 1393/5/4 تا 98/9/25) و خانم دکتر نپتون سلطانی (تاریخ 98/9/26 تا کنون) بوده است.

پرسنل حوزه به ترتیب:

آقا / خانم:  محمد حسین فروزنده (تاریخ: 1385 تا 1386)،     مرتضی محسن پور (تاریخ: 1386-1389)،     مینا فصیحی (تاریخ: 1386 تا کنون)،    بهشته نامداری (تاریخ: 1389 تا کنون)،     مینا مختاری (تاریخ: 1393 تا کنون)، مجتبی یوسفی (1399)

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir