تاریخچه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/03/13-11:56
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

معاونت درمان دانشکده پزشکی در تاریخ 84/11/24 با ابلاغ آقای دکتر کامران منتظری بعنوان معاون درمان و با همکاری کارشناسان نظارت و بازرسی بیمارستانها آغاز به کار نمود و در طول سالهای اخیر با توجه به رویکرد وزارت متبوع و سیاستهای دانشکده نسبت به انجام اعتباربخشی آموزشی مراکز آموزشی درمانی در سطح دانشگاه و همچنین تدوین ، برنامه ریزی و اجرای فرایندهای مرتبط با امور آموزشی و بالینی در مراکز آموزشی درمانی با مسئولیت آقای دکتر گرک یراقی و کارشناسان مربوطه به فعالیت و تلاش جهت ارتقا درمان و آموزش ادامه می دهد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir