تاریخچه

تاریخ ایجاد شنبه,1396/08/20-8:40
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

بسمه تعالي

موضوع: برنامه معاونت درمان

 

بمنظور بهبود كيفيت ارائه خدمات و افزايش كارايي آموزش و اثر بخشي نظام درمان در مراكز آموزشي درماني سطح استان، و بهبود دسترسي بيماران به خدمات تشخيصي، پاراكلينيكي، معاونت درمان دانشكده برنامه هاي مستمر و پيگير ذيل را ارائه مي دهد:

1-    فضاي فيزيكي و تجهيزات پزشكي:

-         استفاده بهينه از فضاهاي فيزيكي و امكانات و تجهيزات پزشكي مرتبط در حيطه هاي آموزش گروههاي باليني

-         مشخص نمودن بيمارستانهاي آموزشي درماني در زيرمجموعه دانشكده پزشكي

-         تعيين مأموريتهاي درمانی براي بيمارستانهاي آموزشي درماني با استفاده از توانايي گروههاي مرتبط

-         توسعه و بهبود كيفيت فضاهاي موجود و راه اندازي بخشهاي آموزشي درماني براساس سياستهاي كلي دانشكده پزشكي

-         نيازسنجي تجهيزات پزشكي بيمارستانهاي آموزشي درماني و گروههاي آموزشي، اورژانس و توزيع عادلانه امكانات

 

2-   عملكرد گروهها و مراكز آموزشي درماني:

-         ارزيابي و پيگيري عملكرد درماني اعضاي محترم هيات علمي در حيطه هاي تعريف شده (پروسيجرهاي باليني، ويزيت بيماران در درمانگاه، انجام عملهاي سرپايي، بستري و ...)

-         تعيين و مقايسه شاخصهاي آماري در بازه هاي زماني مشخص، عملكرد درماني اعضاي هيات علمي هر گروه با ديگر اعضاء و گروههاي ديگر

-         روزهاي فعاليت اتند، آنكال و ساعت كار بصورت روزانه و ماهانه مشخص گردد

-         تسريع در فرآيندهاي اداري و ستادي درماني مرتبط با اعضاي محترم هيات علمي

3-  نظارت و پيگيري موارد مرتبط و اعتبار بخشي آموزش درماني:

-         بررسي مشكلات اورژانسها و برنامه ريزي جهت الزام ويزيت بيماران اورژانسي توسط اساتيد و دستياران ارشد در سه نوبت صبح، ظهر و شب

-         افزايش نيروي پزشك در اورژانسها (هيات علمي، غيرهيات علمي) و اجراي برنامه مشخص جهت اعزام پذيرش بيماران اورژانسي

-         تشكيل كميته هاي مديريت خطا و خطر و بهبود كيفيت

-         تعيين استانداردها، مراقبتهاي اورژانس، استانداردهاي انتقال بيماران اورژانسي

4-   تغييرات نگرشي و فرهنگي در نظام آموزش درماني:

-         تعيين استانداردهاي درمانگاهي آموزشي

-         اولويت پيشگيري بر درمان

-         ارزيابي فناوريهاي سلامت

-         تامين منابع مالي پايه اي (درآمدها، هزينه ها)

5-   تبيين خدمات جديد پزشكي و تعامل با سازمانهاي بيمه گر، جهت ارائه خدمت و تعرفه ها و مطالبات مربوطه:

-         همگاني ساختن بيمه پايه درمان

-         ارائه خدمات درماني علاوه بر بيمه پايه توسط بيمه تكميلي

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir