تاریخچه معاونت پژوهشی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/07/17-7:30
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

هر دانشگاهی با دو هدف شروع بکار میکند :

-   آموزش و پژوهش 

1 آموزش برای انتقال دانش 

2 پژوهش برای گسترش مرز های دانش 

بنابر این با تاسیس هر دانشگاه یا دانشکده ای معاونت آموزشی و پژوهشی ایجاد میشود و دانشکده پزشکی از این قانون مستثی نمی باشد .

از زمان ایجاد و شروع بکار معاونت آموزشی فعالیت پژوهشی نیز شروع گردید . درسال های اولیه ، دانشکده فقط توسط یک معاونت اداره میشد  که با افزایش دانشجو و رشته های جدید آموزشی و همچنین گروههای آموزشی فعالیت های پژوهشی نیز گسترش پیدا کرد تا جایی که جایگاه و اهمیت ویژه این معاونت در سیستم دانشگاهی بر هیچکس  پوشیده نیست . از سال 1370 تا کنون اساتید و فرهیختگانی چون جناب آقای دکتر نعمت بخش جناب آقای دکتر ادیبی ( بمدت یک ماه 1378 ) جناب اقای دکتر صالحی ( 1378) جناب آقای  دکتر امامی ( 1384 ) جناب اقای دکتر آزرم ( 1386 )  جناب آقای دکتر سیاوش  سال( 1392) و سرکار خانم دکتر فرج زادگان ازسال 1397  تا کنون مسئولیت حوزه معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی را بر عهده داشته اند  . 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir