تاریخچه معاونت اداری مالی دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1396/09/11-11:14
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

دانشكده پزشكي اصفهان ابتدا در روز 27 آذر ماه 1325 در خانه محقري واقع در احمد آباد شروع به كار كرد. در حقيقت در آن زمان آموزشگاه عالي بهداري در اين خانه افتتاح گرديد و دانشجويان بعد از چهار سال تحصيل موفق به اخذ درجه بهدار مي شدند .پس از مدت كوتاهي آموزشگاه عالي بهداري به دبيرستان سعدي منتقل شد و آزمايشگاههاي اين دبيرستان مورد استفاده دانشجويان قرار گرفت اين دبيرستان در حال حاضر محل شهرباني اصفهان است و در خيابان استانداري قرار دارد .

بعد از چهار سال دانشكده پزشكي در جوار آموزشگاه عالي بهداري تاسيس شد و دانشجويان پس از شش سال موفق به اخذ درجه دكترا مي شدند .بدين ترتيب آموزشگاه عالي بهداري به تدريج تعطيل شد و دانشجويان آموزشگاه پس از مدتي براي ادامه تحصيل به دانشكده هاي مختلف كشور معرفي و موفق به دريافت درجه دكتري مي گرديدند.

در سال 1341 ساختمان دانشكده در زمينهاي وسيعي در هزار جريب شروع گرديد .قسمتي از ساختمان كه آماده شد" دانشكده در اين محل مستقر گرديد .پس از آن دانشكده داروسازي و دانشكده ادبيت تشكيل گرديد و به تدريج دانشكده پزشكي به صورت يك مجموعه دانشگاهي در آمد.

دانشكده پزشكي در ابتدا با 9 نفر عضو هيات علمي شروع به كار كرد و آموزش عملي دانشجويان در آزمايشگاههاي دبيرستان سعدي و سپس آزمايشگاههاي هزارجريب انجام ميشد. كارآموزي بيمارستاني در بخشهاي بيمارستان خورشيد و درمانگاههاي آن زير نظر دانشياراني كه رياست بخشهاي مربوطه را بر عهده داشتند "انجام مي شد.

معاونت اداری و مالی به سبب کنترل و نظارت دقیق و مستـمر برکلیه امور مالی و اداری ، ثبت و ضبط و انتقال کلیـــــــه داراییـها ، تامیــن نیروی انسانی و تدوین و اجرای ضوابط مربــوط  به  کارکنـان ، تامیــــن ملـــزومات و تجهیزات مورد نیاز بـــــرای فعالیت های  دانشکده، از اهمیــت ویژه ای بــرخوردار است ایـــن معاونـــت در جهت نظـــم بخشیدن به مسایل مالی و اداری با تکیه بر قوانین و آییـن نامـــــه ها تلاش نموده تا در راه پیشبــــرد و پیشرفت اهـــــداف مقدس دانشگاه فعالیت نمایـــد لذا ایجاد امکانات لازم و فضـای مناسب و تجهیز فضاهــــای آموزشـــی، اختصاص بودجــــه و اعتبـــارات لازم به کارکنـــان،تامین وتوزیع تجهیـــــزات، امور عمومی و رفـاه را مدیریت مینماید.این معاونت همزمان با راه اندازی دانشکده کار خود را نیز شروع نموده است.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir