تاریخچه شکل گیری

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/06/12-13:02
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 بر اساس دستورالعمل مورخ 82/12/13 به شماره 24628 معاون محترم آموزشی و امور دانشگاهی وزارتخانه و در راستای تحقق هدف استراتژيکGIO2  از مجموعه اهداف راهبردی دانشگاه دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی تاسیس گردید و مسووليت آن به معاونت آموزش بالينی در تاريخ 83/9/10 واگذار گردید.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir