بسته های آموزشی (درون دانشکده ای)

تاریخ ایجاد دوشنبه,2016/09/19-11:28
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir