بسته آموزشی پیشگیری از ویروس کرونای جدید

تاریخ ایجاد شنبه,1398/12/24-10:47
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

دربسته آموزشی که توسط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تهیه گردیده است در ارتباط با ویروس کرونای جدید و راه های پیشگیری از این ویروس، مطالب زیر ارائه گردیده است:

1.توصیه های بهداشتی

2.پیشگیری

3.پیام آموزشی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir