برگزاری کارگروه تدوین فرایند مدیریت برنامه درسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/10/11-12:58
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

از ساعت 10 روز سه شنبه 11 دی ماه 97 کارگروه تدوین فرایند مدیریت برنامه درسی با شرکت معاون مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، یکی از اعضای هیأت علمی آموزش پزشکی، مسؤول دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مسؤول و کارشناس دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی در محل این دفتر برگزار شد و در خصوص ضرورت و نحوه مدیریت برنامه درسی بحث و تبادل نظر گردید.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir