برگزاری ششمین جلسه کمیته اعتباربخشی آموزشی دوره پزشکی عمومی دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/05/03-11:21
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

ششمین جلسه کمیته اعتباربخشی آموزشی دوره پزشکی عمومی دانشکده پزشکی روز سه شنبه 97/5/2 ساعت 12 در محل دفتر معاونت پزشکی عمومی با حضور مشاوره عالی ریاست دانشکده، معاون محترم پزشکی عمومی، کارشناس محترم دفتر توسعه دانشکده، رئیس محترم دفتر معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی،کارشناس محترم معاونت پزشکی عمومی دانشکده و کارشناس محترم مسئول اعتباربخشی موسسه ای در مرکز توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی تشکیل شد. در این جلسه پیرامون حوزه 6 اعتباربخشی آموزشی دانشکده پزشکی بحث و تبادل نظر بعمل آمد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir