برگزاری سومین نشست کمیته برنامه عملیاتی دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/08/01-7:18
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

سومین نشست کمیته برنامه عملیاتی دانشکده پزشکی از ساعت 12 تا 13:30 روز دوشنبه اول مهرماه 98 به میزبانی دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزار گردید. در این جلسه که مسؤول و کارشناسی برنامه ریزی دفتر توسعه آموزش و اعضای کمیته برنامه عملیاتی حضور داشتند به بیان فرایند برنامه عملیاتی و شرح وظایف اعضا پرداخته شد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir