برگزاری سومین جلسه از هفتمین کارگاه "نحوه آموزش رفتار حرفه ای ویژه اساتید بالینی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/09/05-5:36
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

سومین جلسه از هفتمین دوره کارگاه "نحوه آموزش رفتار حرفه ای ویژه اساتید بالینی" از ساعت 7:30 تا 9 صبح روز دو شنبه 98/9/4 در محل تالار هشت گوش دانشکده پزشکی با حضور اساتید محترم گروه های بالینی تشکیل گردید. در این جلسه در مورد "تعهد به حفظ اسرار بیمار" و "تعهد به کسب صلاحیت حرفه ای" و "تعهد به عمل بر اساس اطلاعات علمی" سخنرانی و گفتگو شد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir