برگزاری دومین نشست کمیته برنامه عملیاتی دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/07/08-6:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

دومین نشست کمیته برنامه عملیاتی دانشکده پزشکی از ساعت 12 تا 13:30 روز دوشنبه اول مهرماه 98 به میزبانی دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزار گردید. در این جلسه که مسؤول و کارشناسی برنامه ریزی دفتر توسعه آموزش و اعضای کمیته برنامه عملیاتی حضور داشتند به بیان فرایند برنامه عملیاتی و شرح وظایف اعضا پرداخته شد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir