برگزاری دومین جلسه کمیته اعتباربخشی آموزشی دوره پزشکی عمومی دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/04/27-9:14
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

دومین جلسه کمیته اعتباربخشی آموزشی دوره پزشکی عمومی دانشکده پزشکی روز سه شنبه97/4/12ساعت 7/30 صبح در محل دفتر EDOبا حضور مدیر مرکز توسعه دانشگاه علوم پزشکی سرکار خانم دکتر یمانی و معاونین محترم و اساتید مدعو و کارشناسان دانشکده پزشکی تشکیل شد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir