برگزاری جلسه پیرامون مسائل و مشکلات آموزشی گروه داخلی در مرکز آموزشی درمانی امین

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/04/12-6:58
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در روز یکشنبه مورخ 98/4/9 از ساعت 10-8 صبح جلسه ای پیرامون بررسی مسائل و مشکلات آموزشی گروه داخلی (کارورزان) در مرکز آموزشی درمانی امین، با حضور حوزه معاونت پزشکی عمومی ، مسئولین آموزشی بیمارستان و جمعی از دانشجویان تشکیل گردید.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir