برگزاری جلسه مسئولین محترم امور هیات علمی جدید گروه های آموزشی در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,2017/01/21-9:27
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در روز سه شنبه مورخ 95/10/14 از ساعت 11 الی 13 جلسه مسئولین امور هیات علمی گروه های آموزشی با حضور ریاست محترم دانشکده، معاونت محترم امور هیات علمی، قائم مقام محترم معاونت امور هیات علمی، مسئول محترم ارزشیابی اعضای هیات علمی، دبیر محترم کمیته منتخب، مدیر محترم امور اجرایی جذب هیات علمی دانشکده، مدیر محترم امور بین الملل و بین دانشگاهی دانشکده و مسئولین محترم امور هیات علمی گروههای آموزشی در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزار گردید. در این جلسه در خصوص آشنائی مسئولین محترم امور هیات علمی گروه های آموزشی به آئین نامه های استخدامی ، ارتقاء و ... ، نرم افزار جامع ارزیابی اعضای هیات علمی، فرآیند فراخوان جذب هیات علمی، ارزشیابی اعضای هیات علمی و چگونگی ارتقاء اعضای هیات علمی و آیین نامه جدید ارتقاء بحث و تبادل نظر گردید. 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir