برگزاری جلسه طرح دوره بالینی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/07/30-13:55
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

از ساعت 12 تا 13 روز دوشنبه 97/7/30 جلسه بحث و تبادل نظر پیرامون نحوه تنظیم طرح دوره دستیاری تخصصی گروههای بالینی در محل دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزار شد. در این جلسه که با شرکت مسؤول محترم دفتر توسعه آموزش، کارشناس محترم دفتر توسعه آموزش، مسؤولان آموزش دوره های دستیاری تخصصی گروههای بیماریهای داخلی و کودکان برگزار گردید، پیرامون نحوه تدوین و اجرای طرح دوره گروههای بالینی گفتگو شد. تدوین طرح دوره برای گروههای آموزشی بالینی و علوم پایه الزامی است.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir