برگزاری جلسه طراحی فرایند مدیریت برنامه درسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/11/08-7:57
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

از ساعت 10 تا 12 روز سه شنبه 97/10/11 اولین جلسه طراحی فرایند مدیریت برنامه درسی در محل دفتر توسعه آموزشی دانشکده پزشیک برگزارگردید. دراین جلسه که معاون و کارشناسان مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و مسؤول و کارشناس دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی حضور داشتند، به بررسی نقاط ضعف و چالشهای برنامه درسی موجود و اصلاح پیش نویس فرایند مدیریت برنامه درسی که توسط دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی تدوین شده بود،  پرداخته شد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir