برگزاری جلسه بررسی دروس بیوشیمی از دوره علوم پایه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/08/22-9:33
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

از ساعات 12 روز دوشنبه 97/8/21 جلسه بررسی دروس بیوشیمی برنامه جدید دوره آموزش دکترای عمومی پزشکی در دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزار شد. در این جلسه که قائم مقام مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، مسؤول دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی، مدیر گروه بیوشیمی دانشکده داروسازی و برنامه ریز  آموزش دفتر توسعه آموزش حضور داشتند، ضمن بررسی برنامه دروس بیوشیمی نظرات دانشجویان و نتایج ارزشیابی دروس بیوشیمی به مدیر گروه بیوشیمی ارائه گردید. بررسی و ارزشیابی دروس علوم پایه در راستای اجرای برنامه جدید آموزش دکترای عمومی پزشکی وزارت متبوع انجام می گیرد. این برنامه از مهرماه 1396 در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به اجرا درآمده است.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir