برگزاری جلسه بررسی درسنامه رفتار حرفه ای

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/09/06-15:14
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

اولین جلسه بررسی درسنامه رفتار حرفه ای از ساعت 11:15 روز سه شنبه 97/9/6 در محل دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزار شد. در این جلسه که مسؤول اجرای رفتار حرفه ای، معاون تخصصی و فوق تخصصی دانشکده پزشکی، مسؤول و کارشناس دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی و سه تن از اعضای هیأت علمی گروههای داخلی و اطفال حضور داشتند محتوای فصل تعهد رعایت صداقت با بیمار مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیماتی در جهت ارتقای سطح کیفی متون ارائه شده اتخاذ گردید. تدوین درسنامه ها جزو وظایف دفتر توسعه آموزش است و در دستور کار این دفتر قرار دارد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir