برگزاری جلسه ارزیابی درسنامه پاتوفیزیولوژی بیماریهای قلب و عروق

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/11/02-7:48
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

از ساعت 11 روز دوشنبه 97/11/1 طی جلسه ای که با حضور مدیر، مسؤول درس پاتوفیزیولوژی بیماریهای قلب و عروق و مسؤول تدوین درسنامه آن، مسؤول و کارشناس دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزار گردید، ضمن انتقال نظرات دانشجویان، پیرامون درسنامه پیشگفت بحث و تبادل نظر شد. تدوین درسنامه یکی از اهداف دانشگاه برای پیشرفت دانشجویان می باشد و گروههای آموزشی موظفند نسبت به تدوین درسنامه های خود اقدام نمایند.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir