برگزاری جلسه ارزشیابی برنامه ملی گروه های علوم پایه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/05/15-9:22
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

از ساعت 12 روز دوشنبه 98/5/14 جلسه ارزشیابی درس باکتری شناسی برنامه ملی با حضور مدیر گروه میکروب شناسی و مدرسان درس باکتری شناسی، مسؤول و مشاور دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی در محل EDO برگزار شد. در این جلسه نتایج ارزیابی درس پیشگفت مطرح و پیرامون آن بحث و تبادل نظر شد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir