برگزاری جلسه ارزشیابی برنامه ملی گروه های علوم پایه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/03/29-4:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

از ساعت 12 روز دوشنبه 98/3/27 جلسه ارزشیابی دروس فیزیولوژی برنامه ملی با حضور مدیر گروه فیزیولوژی و مسؤلان دروس فیزیولوژی سلول و فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه، مسؤول و مشاور دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی در محل دفتر توسعه آموزش برگزار شد. در این جلسه که تا پس از ساعت 14 بطول انجامید نتایج آنالیز ارزشیابی های دانشجویان از دروس پیشگفت مطرح و پیرامون آن بحث و تبادل نظر شد.

ارزشیابی دروس برنامه ملی دروه دکترای عمومی پزشکی که از اول مهر ماه 1396 در دانشکده پزشکی اصفهان اجرا می شود توسط دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی انجام می گردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir