برگزاری جلسه ارزشیابی برنامه جدید گروه های علوم پایه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/10/24-12:05
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

از ساعت 9:15 روز دوشنبه 97/10/24 جلسه ارزشیابی برنامه جدید مقطع علوم پایه دوره آموزش دکتری عمومی پزشکی با حضور مدیر و یکی از اعضای محترم هیأت علمی گروه علوم تشریحی و مسؤول و کارشناس محترم دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی در محل دفتر توسعه آموزش برگزار شد. در این جلسه در خصوص نظرات دانشجویان پیرامون درس علوم تشریح اسکلتی- عضلانی نظری و عملی بحث و تبادل نظر گردید. ارزشیابی نحوه اجرای برنامه ملی آموزش دکتری عمومی پزشکی که از اول مهر ماه 1396 در دانشکده پزشکی اصفهان اجرا می شود، بر عهده دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی می باشد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir