برگزاری جلسه ارزشیابی برنامه جدید گروه های علوم پایه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/08/14-12:49
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

از ساعت 11:30 روز دوشنبه 97/8/14 جلسه بررسی ارزشیابی برنامه جدید گروه های علوم پایه با حضور مسؤول و کارشناسان دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی در محل این دفتر برگزار شد. در این جلسه در مورد نحوه ارزشیابی برنامه جدید این گروه ها بحث و تبادل نظر گردید. برنامه جدید آموزش دوره دکتری عمومی پزشکی از مهر سال 1396 در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اجرای می شود.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir