برگزاری جلسات مصاحبه متقاضیان فراخوان شانزدهم جذب هیات علمی پیمانی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/04/21-6:49
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در روز پنجشنبه مورخ 99/04/19 مصاحبه متقاضیان فراخوان شانزدهم جذب هیات علمی با حضور 60 نفر متقاضی در قالب 14 گروه آموزشی در دانشکده پزشکی برگزار گردید. در این جلسات مدیر و اعضای هیات علمی گروه های آموزشی، نمایندگان دانشکده و هیات جذب دانشگاه  از ساعت 7:30 لغایت 12  از متقاضیان رشته های مختلف مصاحبه به عمل آوردند.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir