برگزاری اولین دوره کارگاه سایکوسوماتیک با همکاری دانشگاه فرایبورگ آلمان و مرکز تحقیقات سایکوسوماتیک اصفهان و گروه پزشکی اجتماعی و خانواده دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1395/02/25-10:14
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

اولین دوره کارگاه سایکوسوماتیک با همکاری دانشگاه فرایبورگ آلمان و مرکز تحقیقات سایکوسوماتیک اصفهان و گروه پزشکی اجتماعی و خانواده دانشکده پزشکی  اصفهان از تاریخ 95/2/21 شروع گردید.این کارگاه بمدت 10 هفته در گروه پزشکی اجتماعی و خانواده دانشکده پزشکی  اصفهان ارائه خواهد شد. در این دوره اساتید، دانشجویان پسا دکتری و دستیاران گروه پزشکی اجتماعی و خانواده شرکت نموده اند .

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir