برگزاری اولین جلسه تدوین شاخصهای لازم برای تشویق اساتید بالینی از مراکز آموزشی و درمانی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/05/27-8:40
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

از ساعت 10:30 روز سه شنبه 98/5/22جلسه تدوین شاخصهای لازم برای تشویق اساتید بالینی با شرکت قائم مقام محترم رئیس دانشکده، معاون محترم امور هیأت علمی و مسؤول دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی در محل دفتر توسعه آموزش تشکیل شد.در این جلسه پس از بررسی پیش نویس شاخصهای لازم برای تشویق اعضای محترم هیأت علمی بالینی، در مورد چهارچوب اصلی فرایند معرفی اساتید بالینی برای دریافت تشویق از مراکز آموزشی و درمانی تصمیم گیری گردید. هدف از تدوین شاخصهای لازم برای تشویق اساتید بالینی، تدوین دستورالعملی برای نگاه همه جانبه به عملکردهای شاخص اساتید بالینی برای دریافت تشویق است.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir