برگزاری ارزیابی اعتبار بخشی مرکز آموزشی درمانی الزهراء (س)

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/12/24-12:41
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

دور اول ارزیابی درونی اعتباربخشی آموزشی مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) با حضور معاون محترم درمان و امور بیمارستان های دانشکده، قائم مقام معاون محترم رئیس دانشگاه در امور دانشگاه، نماینده محترم دانشکده پرستاری،  نمایندگان محترم دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، جمعی از معاونین آموزشی مراکز آموزشی درمانی و ارزیابان ستادی از ساعت 8 لغایت 14 روز شنبه مورخ 95/12/21 انجام شد. در این ارزیابی نسبت به بررسی مستندات و شواهد، بازدید میدانی از بخش ها و واحدها، مصاحبه با اعضاء محترم هیأت علمی، فراگیران و کارکنان، اقدام و سپس نقاط قوت و قابل بهبود ارزیابی در جلسه پایانی ارائه گردید. همچنین از زحمات و اقدامات موثر و ارزشمند مسئولین، اعضاء محترم هیأت علمی و کارکنان قدردانی به عمل آمد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir