برون دادهای پژوهشی گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1393/10/27-6:08
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام کتاب مولف  مترجم
 تفسیر مغز استخوان  -  خانم دکتر فرشته محمدی زاده -آقای دکتر محمد حسین صانعی
 تفسیر خون محیطی  -  خانم دکتر فرشته محمدی زاده -آقای دکتر محمد حسین صانعی
پاتولوژی اکرمن(کلیه )  - خانم دکتر دیانا طاهری
سیتوپاتولوژی دستگاه تناسلی زن خانم دکتر نوشین افشار مقدم -

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir