برنامه کشیک کارورزان گروه ENT

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/11/01-8:55
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع
برنامه کشیک اینترن ها نیمه دوم دیماه 99
برنامه کشیک اینترن ها نیمه اول دیماه 99
برنامه كشيك اينترن ها ديماه 98
برنامه كشيك اينترن نيمه دوم آذر 98
برنامه كشيك اينترن ها آذر 98
برنامه كشيك اينترنها فروردين 97
برنامه كشيك اينترنها مرداد 96
برنامه كشيك اينترنها خرداد 96
برنامه كشيك اينترنها اسفند 95
 برنامه كشيك اينترنها آذرماه 90
 برنامه اينترنها ديماه 90
 برنامه اينترنها بهمن 90
 برنامه كشيك اينترنهاي ENT ارديبهشت 91
 برنامه كشيك كارورزان خرداد ماه 91
برنامه كشيك كارورزان تيرماه 91 
برنامه كشيك كارورزان شهريور91
 برنامه كشيك كارورزان مهر91
برنامه كشيك كارورزان بهمن 91 
برنامه كشيك كارورزان اسفند 91 
برنامه كشيك كارورزان فروردين 92 
برنامه كشيك كارورزان ارديبهشت 92 
برنامه كشيك كارورزان خرداد 92 
برنامه كشيك كارورزان تير 92 
برنامه كشيك كارورزان مرداد 92 
برنامه كشيك كاروزران شهريور92 
برنامه كشيك كارورزان آبان 92 
برنامه كشيك كارورزان آذر 92 
برنامه كشيك كارورزان دي 92 
برنامه كشيك كارورزان بهمن 92 
برنامه كشيك كارورزان اسفند 92 
برنامه كشيك كارورزان فروردين 93
برنامه كشيك كارورزان ارديبهشت 93 
برنامه كشيك كارورزان خرداد 93 
برنامه كشيك كارورزان تير 93 
برنامه كشيك كارورزان مرداد 93 
برنامه كشيك كارورزان شهريور 93 
برنامه كشيك كارورزان مهر 93 
برنامه كشيك كارورزان آبان 93 
برنامه كشيك كارورزان ديماه 93 
برنامه كشيك كارورزان بهمن 93 
برنامه كشيك كارورزان اسفند 93 
برنامه كشيك كارورزان تير94
برنامه كشيك كارورزان مرداد94
برنامه كشيك كارورزان شهريور94
برنامه كشيك كارورزان مهر 94
برنامه كشيك كارورزان آذر 94
برنامه كشيك كارورزان ديماه 94
برنامه كشيك كارورزان بهمن 94
برنامه كشيك كارورزان اسفند 94
برنامه كشيك كارورزان فروردين 95
برنامه كشيك كارورزان مرداد 95
 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir