برنامه کشیک کارورزان جراحی اعصاب

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/09/28-9:00
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
برنامه کشیک کارورزان
این بخش از مهر 96 فاقد اینترن می باشد
 

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir