برنامه کشیک دستیاران گروهENT

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/11/01-8:49
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

موضوع
برنامه آنکال اساتید و کشیک دستیاران بهمن 99
اصلاحیه 1 برنامه آنکال اساتید و کشیک دستیاران دیماه 99
اصلاحیه آنکال اساتید و کشیک دستیاران 8 آذر 99
برنامه آنکال اساتید و کشیک دستیاران آذر 99
برنامه آنكال اساتيد و كشيك دستياران آبان 99
برنامه آنكال اساتيد و كشيك دستياران مهر 99
برنامه آنكال اساتيد و كشيك دستياران شهريور 99
برنامه آنكال اساتيد و كشيك دستياران مرداد 99
برنامه آنكال اساتيد و كشيك دستياران تير 99
برنامه آنكال اساتيد و كشيك دستياران خرداد 99
برنامه آنكال اساتيد و كشيك دستياران ارديبهشت 99
اصلاحيه برنامه آنكال اساتيدو كشيك دستياران فروردين 99
برنامه آنكال اساتيد و كشيك دستياران اسفند 98
اصلاحيه برنامه آنكال اساتيد و كشيك دستياران بهمن 98/11/15
برنامه آنكال اساتيد و كشيك دستياران بهمن 98
برنامه آنكال اساتيد و كشيك دستياران ديماه 98
برنامه آنكال اساتيد و كشيك دستياران آذر 98
برنامه آنكال اساتيد و كشيك دستياران مهر 98
برنامه آنكال اساتيد و كشيك دستياران شهريور 98
اصلاحيه 1 برنامه آنكال و كشيك دستياران مرداد 98
برنامه آنكال اساتيد و كشيك دستياران مرداد 98
برنامه آنكال اساتيد و كشيك دستياران تير 98
اصلاحيه برنامه آنكال اساتيد و كشيك دستياران خرداد 98
اصلاحيه 1 : برنامه آنكال اساتيد و كشيك دستياران ارديبهشت 98
برنامه آنكال اساتيد و كشيك دستياران ارديبهشت 98
برنامه آنكال اساتيد و كشيك دستياران فروردين 98 - اصلاحيه 1
برنامه آنكال اساتيد و كشيك دستياران اسفند 97
برنامه آنكال اساتيد و كشيك دستياران بهمن 97
برنامه آنكال اساتيد و اصلاحيه كشيك اساتيد دي ماه 97
برنامه آنكال اساتيد و كشيك دستياران دي ماه 97
برنامه آنكال اساتيد و كشيك دستياران آذر97
برنامه آنكال اساتيد و كشيك دستياران آبان 97
 
برنامه كشيك اساتيد و دستياران شهريور 97
برنامه كشيك استيد و دستياران مرداد 97
برنامه كشيك اساتيد ودستياران تير 97
برنامه كشيك اساتيد و دستياران خرداد 97
اصلاحيه و برنامه كشيك اساتيد و دستياران ارديبهشت 97
اصلاحيه 1 برنامه كشيك اساتيد و دستياران  فروردين97
اصلاحيه 1 برنامه كشيك اساتيد و دستياران اسفند 96
برنامه كشيك اساتيد ودستياران فروردين 97
برنامه كشيك اساتيد ودستياران اسفند 96
برنامه كشيك اساتيد و دستياران بهمن 96
برنامه كشيك اساتيد و دستياران دي ماه 96
برنامه كشيك اساتيد و دستياران آذر 96
برنامه كشيك اساتيد ودستياران آبان 96
برنامه كشيك اساتيد و دستياران مهر 96
برنامه كشيك اساتيد و دستياران شهريور 96
برنامه كشيك اساتيد و دستياران مرداد 96
برنامه كشيك اساتيد و دستياران تيرماه 96
برنامه كشيك اساتيد و دستياران خرداد 96
برنامه كشيك اساتيد و دستياران ارديبهشت 96
برنامه كشيك اساتيد و دستياران فروردين 96
برنامه كشيك اساتيد و دستياران اسفند 95
برنامه كشيك اساتيد و دستياران بهمن 95
 برنامه كشيك اساتيد و دستياران بهمن 90
 برنامه كشيك اساتيد و دستياران گوش و حلق و بيني و جراحي سر و گردن ارديبهشت 91
 برنامه كشكيك اساتيد و دستياران ديماه 90
 برنامه كشيك اساتيد و دستياران خرداد 91
  برنامه كشيك اساتيد و دستياران تير 91
برنامه كشيك اساتيد و دستياران شهريور91
برنامه كشيك اساتيد و دستياران مهر91 
برنامه كشيك اساتيد و دستياران بهمن 91 
برنامه كشيك اساتيد و دستياران اسفند 91 
برنامه كشيك اساتيد و دستياران فروردين 92 
برنامه كشيك اساتيد و دستياران ارديبهشت 92 
برنامه كشيك اساتيد و دستياران خرداد 92 
برنامه كشيك اساتيد و دستياران تير 92 
برنامه كشيك اساتيد و دستياران مرداد 92 
برنامه كشيك اساتيد ودستياران شهريور 92 
برنامه كشيك اساتيد و دستياران مهر 92 
برنامه كشيك اساتيد و دستياران آبان 92 
برنامه كشيك اساتيد و دستياران آذر 92 
برنامه كشيك اساتيد و دستياران دي 92 
برنامه كشيك اساتيد و دستياران بهمن 92 
برنامه كشيك اساتيد و دستياران اسفند 92 
برنامه كشيك اساتيد و دستياران فروردين 93
برنامه كشيك اساتيد و دستياران ارديفهشت 93 
برنامه كشيك اساتيد و دستياران خرداد 93 
برنامه كشيك اساتيد و دستياران تير 93 
برنامه كشيك و اساتيد و دستياران مرداد 93 
فصلهاي امتحان كتبي دستياران در سال جاري  
برنامه كشيك و اساتيد دستياران شهريور 93 
برنامه كشيك اساتيد و دستياران مهر 93 
برنامه كشيك اساتيد و دستياران آبان 93
برنامه كشيك اساتيد و دستياران ديماه 93 
برنامه كشيك اساتيد و دستياران بهمن 93 
برنامه كشيك اساتيد ودستياران اسفند 93
برنامه كشيك اساتيد و دستياران فروردين 94
برنامه كشيك اساتيد و دستياران ارديبهشت 94
برنامه كشيك اساتيد و دستياران خرداد 94
برنامه كشيك اساتيد و دستياران تير 94
برنامه كشيك اساتيد و دستياران مرداد 94
برنامه كشيك اساتيد  و دستياران شهريور94
برنامه كشيك اساتيد و دستياران مهر 94
برنامه كشيك اساتيد و دستياران آبان 94
برنامه كشيك اساتيد و دستياران آذر 94
برنامه كشيك اساتيد و دستياران دي ماه 94
برنامه كشيك اساتيد و دستياران بهمن ماه 94
اصلاحيه برنامه كشيك اساتيد و دستياران بهمن 94
برنامه كشيك اساتيد و دستياران اسفند 94
برنامه كشيك اساتيد و دستياران فروردين 95
اصلاحيه 1 برنامه كشيك اساتيد و دستياران اسفند 94
اصلاحيه 1 برنامه كشيك اساتيد و دستياران فروردين 95
اصلاحيه 2 برنامه كشيك اساتيد و دستياران اسفند 94
اصلاحيه 2 برنامه كشيك اساتيد و دستياران فروردين 95
برنامه كشيك اساتيد و دستياران ارديبهشت 95
برنامه كشيك اساتيد  ودستياران ارديبهشت 95 - اصلاحيه
برنامه كشيك اساتيد و دستياران خرداد 95
برنامه كشيك اساتيد ودستياران تيرماه 95
اصلاحيه 1 : كشيك اساتيد و دستياران تيرماه 95
برنامه كشيك اساتيد و دستياران مرداد 95
برنامه كشيك اساتيد و دستياران شهريور 95
برنامه كشيك اساتيد و دستياران مهر 95
برنامه كشيك اساتيد و دستياران آبان 95
برنامه كشيك اساتيد ودستياران آذر 95
برنامه كشيك اساتيد و دستياران دي 95

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir